ecosorting logo
Odpady BIO — czym są i jak je segregować?

Odpady BIO — czym są i jak je segregować?

Odpady BIO, znane również jako odpady biodegradowalne, są to odpady organiczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które mają zdolność naturalnego rozkładu. Głównym celem segregacji tego rodzaju odpadów jest zapobieganie ich gromadzeniu się na składowiskach i minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko. Aby skutecznie segregować odpady BIO, istotne jest posiadanie oznakowanych pojemników lub worków, przeznaczonych specjalnie do tego celu. Ważne jest również, aby nie wrzucać do nich nieodpowiednich materiałów. Poprawna segregacja odpadów biodegradowalnych pozwala na ich biologiczny rozkład, który może zostać wykorzystany do produkcji kompostu czy biogazu, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego gospodarowania odpadami oraz ochrony środowiska.

Czym są odpady biodegradowalne?

Odpady BIO i odpady zielone to rodzaj odpadów w postaci resztek organicznych pochodzących z naszych domów — głównie z resztek jedzenia i roślin. Podlegają one naturalnemu procesowi biodegradacji. Niektóre z nich mogą być używane do produkcji kompostu, który poprawia jakość gleby lub do wytworzenia biogazu, który może być przekształcony w energię.

Jakie odpady zaliczamy do grupy odpadów bio?

Do śmieci bio zaliczamy:

  • odpadki pochodzenia roślinnego — resztki warzyw, owoców (m.in. obierki, ogryzki, zepsute i zgniłe owoce)
  • gałęzie drzew i krzewów
  • skoszoną trawę, liście, kwiaty
  • gałęzie, kora drzew, trociny
  • niezaimpregnowane drewno
  • resztki jedzenia, w tym również fusy z kawy i herbaty (same liście- nie w torebce), resztki pieczywa.
  • suche skorupki jajek

Czego nie można wrzucać do koszy na odpady bio?

Nie powinno się umieszczać kości zwierząt, zużytego oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi, kamieni ani innych niebezpiecznych odpadów w pojemnikach na śmieci biodegradowalne.

Obowiązek segregacji odpadów BIO

W Polsce istnieje prawny obowiązek segregacji odpadów zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odpady są zbierane w sposób selektywny, zgodnie z regułami określonymi przez Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), który obowiązywał we wszystkich gminach od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2021 r. JSSO nakłada obowiązek oddzielenia surowców od odpadów niewłaściwych do ponownego przetworzenia. Surowce to m.in. metale, tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz bioodpady. Bioodpady powinny być wyrzucane w postaci luzem lub umieszczone w workach kompostowalnych, lub papierowych.

Jak i gdzie wyrzucać odpady bio?

Odpady biodegradowalne powinny być właściwie usuwane. Istnieją różne sposoby likwidacji tego rodzaju odpadów. Jedną z opcji jest kompostowanie, w którym odpady bio są przekształcane w naturalny nawóz, który można użyć do nawożenia ogrodu lub roślin doniczkowych. W przypadku braku możliwości kompostowania bioodpady mogą być również wrzucane do dedykowanych pojemników na odpady komunalne.

Wiele miast i gmin zapewnia specjalne worki kompostowe lub pojemniki na biodegradowalne odpady, które są odbierane przez służby śmieciowe.

Odpady biodegradowalne powinny być umieszczane w dedykowanym brązowym pojemniku na odpady zgodnie z zasadami segregacji.

Czy odpady bio można wyrzucać w foliowych i papierowych torbach?

Nie zaleca się umieszczania odpadów biodegradowalnych w zwykłych torebkach czy workach foliowych. Przy przetwarzaniu takich odpadów, worki te i tak muszą być rozdarte i oddzielone od resztek organicznych. Obecność folii w bioodpadach może zakłócić ich właściwe kompostowanie.

Do wrzucania takich odpadów należy użyć specjalistycznych worków lub toreb biodegradowalnych. Kupimy je już w wielu sklepach.

Odchody zwierząt — czy mogą być traktowane jako odpady bio?

Nie ważne, czy pies oddaje swoje potrzeby na podwórku, osiedlu, trawie czy w specjalnym parku dla psów, zawsze powinniśmy zbierać odchody do specjalnych woreczków. Później, te woreczki z odchodami nie powinny być wyrzucane do koszy na bioodpady, lecz do koszy na odpady zmieszane, takie jak kosze dla mieszkańców, kosze uliczne lub dedykowane.

Znaczenie segregacji śmieci

Segregacja odpadów odgrywa kluczową rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Badania wykazały, że spalanie paliw jest odpowiedzialne za ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzone w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, takie jak pakiet „Fit for 55”, mają na celu redukcję emisji tych gazów o co najmniej 55% do roku 2030. Segregacja odpadów jest kluczowym elementem w osiągnięciu tego ambitnego celu.

Ochrona zasobów naturalnych

Dzięki segregacji odpadów można unikać marnotrawstwa zasobów naturalnych i wspierać ochronę środowiska. Odpowiednia segregacja odpadów umożliwia ich przetwarzanie na surowce wtórne, co znacząco zmniejsza ilość odpadów krążących w obiegu.

Korzyści ekonomiczne

Segregacja odpadów przyczynia się także do oszczędności kosztów. Poprawnie segregowane odpady mogą być przetwarzane na kompost lub biogaz. Prawidłowa segregacja odpadów może prowadzić do oszczędności w gospodarstwach domowych, ponieważ opłaty za odbiór segregowanych odpadów mogą być nawet czterokrotnie niższe niż w przypadku odpadów niesegregowanych.

Podsumowanie

Segregacja odpadów BIO to nie tylko obowiązek, ale również sposób na troskę o nasze środowisko. Poprzez właściwe segregowanie resztek jedzenia, skorupek jaj, fusów po kawie czy zwiędłych kwiatów, możemy przyczynić się do produkcji nawozów i energii. Dlatego warto świadomie korzystać z brązowego pojemnika na bioodpady i dbać o naszą planetę!